Assemble a Team Together!

Фамилни консултации

"Всички щастливи семейства си приличат. Всяко нещастно семейство е нещастно по своему."
Лев Толстой

Семейството е съчетание на различия и всичко в него е взаимносвързано. То е жива, социална система със свои характерни особености. Тази система притежава граници, които са важен елемент за обособяване на семейството като отделна единица. Също така има структура и организация. Принципите и правилата, на които е подчинен семейния живот, създават уникалната му култура и ценности, които се пренасят през поколенията.

Историческото наследство на семейството може да бъде и тежест. За да скъсат с него и да създадат двойка, в която всеки от тях да бъде индивидуалност, трябва личностите да се разграничат една от друга. Не сливане, а себеопознаване е нужно, за да се получи истински зрял и здрав съюз. За да имаме място в двойката, трябва преди всичко да имаме място в самите себе си.

Всяко семейството има закономерни етапи, през които преминава в своето развитие. Това са неговите жизнени цикли. Те от своя страна носят със себе си специфични проблеми и трудности, търсещи своето разрешение. На въздействията отвън всяко семейство реагира по различен начин, но винаги реагира като единна система.

Бизнес консултации Обучения, тренинги и тиймбилдинги Психологическо консултиране Медиация Блог