Assemble a Team Together!

Обучения, тренинги и тиймбилдинги

Самопознанието и себеразвитието на човек е основното предназначение на груповите обучения и тренинги. Чрез тях той може да се научи да разбира по-добре другия и съответно да влиза в един по-градивен и успешен контакт с него. Обучението на служителите е активност на организацията, която подпомага придобиването на познания и умения, свързани с работата. Това не бива да се ограничава единствено с новоназначените служители, защото съществуват различни типове програми за обучение и развитие на всички етапи в кариерата.

Тренингът, подобно на ученето, е един процес, който продължава през целия живот. Само от полза ще бъде за организациите, ако се грижат за това техните служители да могат да удовлетворяват тази потребност от нови знания.

АТТ Консулт ГлобълВи предлага разработването на програми за обучения чрез методите на тренинг и коучинг:

  • за създаване и управление на екипи;
  • за факторите, влияещи върху мотивацията, ефективността на екипа и удовлетвореността от работата;
  • за управление на времето и преодоляване на стреса;
  • за подобряване на комуникациите в организацията и влияние върху груповите процеси;
  • управление на кризи във взаимоотношенията и медиация при разрешаване на конфликти.
  • за усъвършенстване продажбените умения на екипа.

Можете да разчитате на нас за:

  • тийм билдинги и други фирмени събития;
  • както и за всичко онова, което е съвсем конкретно и специфично за Вашата организация и е пряко свързано с най-важното в нея – хората, които работят там.
Бизнес консултации Психологическо консултиране Медиация Блог