Медиация при семейни спорове

Семейната медиация има за своя основна цел намирането на взаимно приемливо разрешение на спорове, които са възникнали между членовете на едно семейство. Отличителна черта при този вид спор е повишената му емоционалност. Много често именно намесените силни чувства изискват трета, неутрална и безпристрастна страна, за да се постигне споразумение. Водени сме от принципа да бъдем възможно най-близо до интересите на всички членове на семейството.

Увеличаващите се конфликти на възрастните биха могли да подкопаят родителските им способности и да причинят значителни трудности на децата. Чрез процеса на семейна медиация се насърчава диалогът между родителите и се защитават интересите и благополучието на децата в семейството. Обсъжданията се провеждат в спокойна атмосфера, като по този начин се търси възможност всяка от спорещите страни да сподели и да бъде чута за онова, което смята за важно. Разклатените връзки между членовете на семейството, особено връзката родител-дете биват подкрепени. По този начин биха могли да бъдат намалени и останалите проблемни последици от раздялата на съпрузите.

Основен принцип в процеса на медиация е доброволност. Т.е. всяка от спорещите страни би могла да прекрати своето участие в медиацията, ако пожелае. За да запазим отношенията на доверие помежду си Център за медиация към консултантска организациа АТТ Консулт Глобъл ще ви предложи добронамереност, сигурност, приемане и безпристрастност, за да бъде постигнато онова, което ще е най-добро за цялото семейство.

Leave a Reply